Innledning

En samboeravtale er en avtale som regulerer det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd og hvordan eiendeler og utgifter skal fordeles under samboerskapet.

For mange kan det oppleves ubehagelig å ta opp temaet om å skrive en samboeravtale med kjæresten. Dette fordi det er snakk om bruddsituasjoner og dødsfall. Mange er redde for at diskusjoner rundt slike avtaler fører til usikkerhet i forholdet. Det kan fort legge en demper på forholdet å bringe formaliteter på bordet i en nyforelsket fase. Likevel vil det kunne ha store konsekvenser for den som ikke har sikret seg ved en samboeravtale, at samboerforholdet tar slutt. Enten om dette er ved samlivsbrudd eller dødsfall.

 

Juridisk

Etter norsk lov er ikke samboere likestilt med ektefeller, verken når det gjelder samlivsbrudd eller dødsfall. Dette selv om samboere og ekteskap ofte har mange likehetstrekk. I motsetning til ektefeller som er beskyttet av regelverk i både ekteskapsloven og arveloven, er ikke samboere sikret på samme måte i disse lovene.

Det er en samboeravtale som sikrer partene juridisk. Uten avtale anses samboere som to enkeltindivider. Du eier det du kjøper. Dette gjelder både verdier du hadde før samboerskapet og verdier du har skaffet under samboerskapet. Begge samboerne bør tenke gjennom hva de bruker pengene sine til, da dette kan utgjøre store forskjeller på hva begge parter sitter igjen med etter endt samliv.

Manglende lovgivning rundt det økonomiske oppgjøret ved brudd eller dødsfall, gjør at samboere bør ha et forhold til hvordan verdier og gjeld skal fordeles. Dette bør skrives i en samboeravtale.

 

Samlivsbrudd

Samboeravtaler kan være svært viktige om eksempelvis den ene eier en bolig og betaler avdrag på lån, mens den andre betaler løpende utgifter. I et slikt tilfellet vil det oppstå et spørsmål om hva som skjer med boligen hvis samboerskapet tar slutt. Står boligen på din samboers navn, vil vedkommende eie boligen og den som ikke eier boligen kan blir sittende igjen uten noe. Dette selv om du har betalt løpende utgifter. En bolig består som regel i verdi, mens utgifter forbrukes. Det er derfor viktig å ha en samboeravtale som regulerer hvem som eier de store verdiene, som bolig og bil, og hvem som er ansvarlig for gjeld.

Samboeravtalen bør ha en oversikt over hvilke eiendeler hver av partene eier, hva som eies felles, hvem skal dekke utgiftene, hvem eier eiendelene anskaffet under samlivet, hvem som har skutt inn kapital og hvordan gjeld og formue skal fordeles. Skal det for eksempel opprettes en felles konto til fordeling av løpende utgifter?

 

Dødsfall

Arveloven tar heller ikke sikte på å regulere alle situasjoner ved dødsfall i et samboerforhold. Hva som er regulert i loven avhenger av om samboerne har felles barn eller ikke. Det kan derfor være et alternativ å sikre sin samboer ved å opprette et gjensidig testament til fordel for hverandre, i tillegg til en samboeravtale.

Dersom samboerne har, har hatt eller venter barn sammen legger arveloven til rette for at samboerne arver hverandre og gir gjenlevende rett til å sitte i uskifte.

I tilfeller hvor en av samboerne har barn fra før vil hele arven etter avdøde gå til barnet. I tilfeller hvor det ikke er barn vil hele arven gå til foreldrene til avdøde. Det er ingen regler som regulerer en minstearv til samboeren. Gjenlevende samboer vil ikke arve noe av avdøde samboer hvis det ikke er regulert i et testament.

Er det investert i en felles bolig? Hva skjer med den hvis den ene dør? Skal den gjenlevende ha mulighet til å arve boligen eller sitte i uskifte? Eier samboeren boligen alene? Uten at forholdet reguleres er det usikkert hva gjenlevende samboer har krav på i et arveoppgjør med avdødes arvinger.

 

Konklusjon

Begrunnelsen for å skrive en samboeravtale er for å sikre økonomisk forutsigbarhet under samlivet og ved et eventuelt fremtidig brudd eller dødsfall. Avtalen skal sikre begge parter i forholdet og vil sørge for at oppgjøret etter endt samliv eller dødsfall blir mer rettferdig. Det handler ikke om ufølsomheter overfor den andre. Ved et brudd har en ofte ulik oppfatning på hvem som eier hva og hva som er rettferdig. For å beskytte seg selv og sine interesser bør dere derfor diskutere dette på stadiet hvor dere er venner. Da er det mulig å argumentere seg frem til en løsning begge kan være fornøyd med. Ved å tenke gjennom disse situasjonene vet en hva en har å forholde seg til ved et eventuelt oppgjør ved samlivsbrudd eller dødsfall.

Løpende under samboerforhold er det også viktig å oppdatere samboerkontrakten hvis store endringer skjer. Har dere fått barn? Investert i bil sammen? Eller andre forhold av betydning for samboerforholdet.

I tillegg brukes en samboerkontrakt til å unngå konflikter etter samlivsbruddet eller med arvinger etter avdøde.

 

Ta kontakt for bistand til utarbeidelse av samboeravtale!

 

Advokatfullmektig. Karoline Tveit, post@tengs-pedersen.no, telefon: 51 97 10 00